Kisegítő eszközök

 • Tartalom méretezése 100%
 • Betűméret 100%
 • Vonalmagasság 100%
 • Betűtávolság 100%

Telefonszám:

+36 30 900 1800

Email cím:

iroda[@]dezsenyi.hu

Válasszon nyelvet

Cikkek

Munkajog whistleblowing bejelentővédelmi ügyvéd

50 vagy annál több fős vállalkozásoknál kötelező visszaélés-bejelentési rendszer működtetése

Az új jogi kötelezettség alapja

Az Országgyűlés az EU-s jogharmonizációs kötelezettségének eleget téve elfogadta a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt (Panasz tv.), amely az 50 fős és ennél magasabb létszámú cégek számára kötelezővé teszi visszaélés-bejelentési rendszer működtetését.

Az új törvény által előírt egyik legfontosabb kötelezettség az, hogy a fenti vállalatoknak olyan „etikai forródrótot” kell felállítaniuk, amely biztosítja a visszaélés bejelentőjével való kapcsolattartást, oly módon, hogy közben garantálja a bejelentő névtelenségét is. A rendszer lehetővé teszi, hogy ha a munkavállaló, beszállító, vagy más, a társasággal szerződéses kapcsolatba került személy a társaságnál jogsértést, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást, illetve egyéb visszaélést észlelt, azt személyes adatainak titokban maradása mellett jelezze közvetlenül a társaság legfelsőbb vezetése vagy tulajdonosai felé.

Kötelező használni a visszaélés-bejelentési rendszert?

A Panasz tv. nem teszi kötelezővé senki számára, hogy használja a belső visszaélés-bejelentési rendszert, és nem fűz következményt valamely bejelentés elmulasztásához.

Hogyan zajlik egy bejelentés?

Minden vállalkozás köteles biztosítani, hogy a bejelentő akár személyesen, telefonon, elektronikus úton (webes hozzáférés, vagy email) vagy postai levélben a saját anyanyelvén megtehesse a bejelentést.

A bejelentés során a következő adatokat kell megadnia:

 1. a társaság neve, amellyel szemben a bejelentés megtételére sor kerül
 2. amennyiben a bejelentett visszaélés konkrét személyhez vagy személyekhez köthető, ezen személy(ek) neve és beosztása
 3. az Ön viszonya a bejelentéssel érintett társasághoz (jelenlegi-, volt- vagy leendő munkavállaló, gyakornok, tisztségviselő, tag, beszállító, alvállalkozó stb.)
 4. az Ön neve, telefonszáma és email címe

A bejelentést megteheti nevének és elérhetőségének megadása nélkül is, azonban a Panasz tv. rendelkezései értelmében a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette.
Ugyancsak mellőzhető a bejelentés kivizsgálása, ha ugyanazon bejelentő ismételten a korábbival megegyező tartalmú bejelentést tesz.

whistleblowing panasz törvény bejelentővédelmi ügyvéd

Mi történik a bejelentéssel? Ki kapja meg a bejelentést?

A bejelentés feldolgozásért a visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetője felelős. Ez lehet a vállalat által biztosított, a vállalatvezetéstől független, pártatlan személy-, vagy szervezet, a feladattal megbízható bejelentővédelmi ügyvéd, vagy más független szervezet. Véleményünk szerint a jogszabálynak való maradéktalan megfelelést a bejelentővédelmi ügyvéd megbízása biztosítja a vállalatok számára, így a továbbiakban a bejelentést feldolgozó személyeket összefoglalóan Bejelentővédelmi Ügyvédnek nevezzük.

A szóban megtett bejelentést a Bejelentővédelmi Ügyvéd írásba foglalja, és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. Az írásban tett bejelentést a Bejelentővédelmi Ügyvéd érkezteti.

Ezt követően 7 napon belül a bejelentő visszaigazolást kap a Bejelentővédelmi Ügyvédtől a bejelentés megtételéről.

Az írásban tett bejelentést és az írásba foglalt szóbeli bejelentést a Bejelentővédelmi Ügyvéd kivonatolja a bejelentő adatainak megóvása céljából.

A Bejelentővédelmi Ügyvéd a bejelentést a bejelentés kivizsgálására jogosult szervnek vagy személynek továbbítja:

 • első sorban a bejelentéssel érintett társaság ügyvezetésének,
 • amennyiben a bejelentésben érintett személy a társaság vezető tisztségviselője, a felügyelőbizottságnak,
 • felügyelőbizottság hiányában vagy a felügyelőbizottság érintettsége esetén a társaság legfőbb döntéshozó szervének, vagy a tulajdonosi jogkör gyakorlójának,

ezáltal a bejelentés a szolgálati utat megkerülve azonnal a legfelsőbb vezetéshez jut el.

A bejelentést a Panasz tv. értelmében a kivizsgálásra jogosult 30 napon belül kivizsgálja. Különösen indokolt esetben a kivizsgálási határidő legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható. A meghosszabbításról és annak indokáról a bejelentőt tájékoztatni kell.

A Bejelentővédelmi Ügyvéd a bejelentés kivizsgálásában közreműködik.

A bejelentés kivizsgálása során a Bejelentővédelmi Ügyvéd a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatni kell a bejelentésről, és biztosítani kell számára, hogy álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejthesse és bizonyítékokkal alátámassza. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A kivizsgálásra jogosult a kivizsgálás során értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meghozza a szükséges intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Panasz tv. kötelező előírásának megfelelően intézkedik feljelentés megtételéről.

A Bejelentővédelmi Ügyvéd a bejelentés kivizsgálásáról (a kivizsgálás mellőzése esetén annak indokáról), a kivizsgálás eredményéről és a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Mi történik a személyes adatokkal?

A Bejelentővédelmi Ügyvéd a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatokat a bejelentésből törli, és a bejelentésnek a bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatot nem tartalmazó kivonatát küldi meg a társaságnak, kivéve, ha a bejelentő előzetesen, írásban hozzájárult személyes adatai továbbításához.

A bejelentőnek, a bejelentéssel érintett személynek és azon személynek, aki a bejelentéssel kapcsolatosan érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és kizárólag a bejelentés kivizsgálására jogosult személynek vagy szervnek, illetve a bejelentés kivizsgálásában közreműködő Bejelentővédelmi Ügyvédnek továbbíthatók.

A bejelentő azonosítását lehetővé tevő adatok a vizsgálat során sem tehetők hozzáférhetővé a bejelentéssel érintett személy számára, kivéve, ha a bejelentő előzetesen, írásban ehhez hozzájárult.

A bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg.

A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

Milyen vonatkozásban élhet bejelentéssel? 

A Panasz tv. úgy fogalmaz, hogy jogsértés, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés esetén van helye bejelentésnek, így különösen, de nem kizárólagosan

 • munkahelyi zaklatás,
 • a foglalkoztatásra irányadó szabályok megsértése,
 • hátrányos megkülönböztetés,
 • korrupció,
 • vagyon elleni bűncselekmények,
 • versenyjog megsértése és
 • környezetvédelem szabályainak megsértése

esetén van helye bejelentésnek.

Van-e következménye az alaptalan bejelentésnek?

Felhívjuk figyelmét, hogy a Panasz tv. nem támogatja azt, és nem védi annak névtelenségét, aki szándékosan, hamisan, jobb tudomása ellenére alaptalanul él bejelentéssel valakivel szemben.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

 1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
 2. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

whistleblowing visszaélés-bejelentési rendszer bejelentővédelmi ügyvéd

A mi vállalatunk már működtet hasonló funkciójú rendszert. Az nem jó?

De jó lehet. A törvény lehetővé teszi a visszaélés-bejelentési rendszer cégen vagy cégcsoporton belüli működtetését. Van azonban több olyan követelmény, amelyeknek teljesítése a társaságok számára várhatóan nehézséget fog okozni. 

1) a Panasz tv. 19. § (1) bekezdése szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszert, amennyiben azt a foglalkoztató maga oldja meg, a foglalkoztatónál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti. Álláspontunk szerint egy vállalatnál nehezen biztosítható bármely személy vagy szerv pártatlansága, amelynek munkáltatója az a cég, amellyel szemben az esetleges bejelentések megtételére a jogszabály lehetőséget nyújt.

2) a Panasz tv. 19. § (2) bekezdése szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható. A vállalatcsoporton belül ennek alapján megvalósítható lenne a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése, azonban a Panasz tv. 21. § (1) bekezdése alapján lehetővé kell tenni, hogy a bejelentő a bejelentést személyesen is meg tudja tenni, ami a magyarországi ügyvezetéstől független vállalati jelenlétet igényelne Magyarországon.

3) a Panasz tv. 23. § (2) bekezdése feljelentési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt. Még ha a társaság tudná is biztosítani a pártatlan és személyes bejelentési kötelezettséget lehetővé tevő rendszer működtetését, kérdés, mennyire várható el a munkatársaktól, hogy a feljelentés szükségességét felismerjék és a feljelentést megtegyék.

Fentiekre tekintettel 15+ év nagyvállalati tapasztalattal ajánljuk bejelentővédelmi ügyvédi szolgáltatásunkat azoknak, akikkel nem vagyunk megbízási viszonyban. Komplex szolgáltatásunk igénybevételével teljes egészében megfelelhetnek a jogszabályi előírásoknak, vagy first contact point szolgáltatásunkkal kiegészíthetik a meglévő vállalati whistleblowing rendszert úgy, hogy az megfeleljen a magyar jogi szabályozásnak.
Forduljanak hozzánk bizalommal!

Miért fontos a munkáltatók számára a munkajogi változások figyelemmel kísérése?
Ebben a cikkben választ adunk arra a kérdésre, hogy miért kiemelkedően fontos a munkáltatók számára a munkajogban bekövetkező változások naprakész követése.
Bővebben
Duplájára emelte a kormány a munkába járás adómentes költségtérítését
Könnyebbé válik a munkába járás.
Bővebben
Új vagy használt lakás a jobb vétel?
Újra és újra felmerül a klasszikus kérdés, mi a jobb vétel ma: egy új építésű vagy egy használt lakás? Amiért most ismételten érdemes ezt a kérdést megvizsgálni, az a lakáspiaci trend lassan, de...
Bővebben
A foglaló elfogadható mértéke a mai ingatlanárak tükrében - ingatlan ügyvéd
A mai ingatlanárak tükrében felmerül a kérdés, hogy a szokásos 10%-os foglaló tartható-e, illetve kell-e a jövőben ahhoz tartani.
Bővebben
Fizessen-e a vevő foglalót / ajánlati biztosítékot / bánatpénzt az ingatlanosnak?
Cikkünkben az adásvételi szerződés megkötése előtt az ingatlanosnak átadott pénzösszegről lesz szó.
Bővebben
Az új ingatlan-nyilvántartási törvény és az e-személyi
Az új ingatlan-nyilvántartási rendszerben a feleknek elektronikus aláírással kell majd ellátni az okiratokat.
Bővebben
Jövő évtől változnak a CSOK és a Babaváró hitel szabályai
Szűkül a támogatottak köre, de nő az összeg
Bővebben
Amit a Panasztörvényről a versenyszférában tudni kell
50 vagy annál több fős vállalkozásoknál kötelező visszaélés-bejelentési rendszer működtetése
Bővebben
CSOK Plusz szabályok 2024-től
Jelentősen megemelkedett hitelösszeg, részben megváltozott feltételek
Bővebben

Kerüljünk kapcsolatba

Kérjen visszahívást!

Adja meg nevét és telefonszámát, legkésőbb a következő munkanapon visszahívjuk.

Szakmai hírek

Fontos információk és érdekes tartalmak jogi témakörben

CSOK Plusz szabályok 2024-től
Jelentősen megemelkedett hitelösszeg, részben megváltozott feltételek
Tovább
Amit a Panasztörvényről a versenyszférában tudni kell
50 vagy annál több fős vállalkozásoknál kötelező visszaélés-bejelentési rendszer működtetése
Tovább
Jövő évtől változnak a CSOK és a Babaváró hitel szabályai
Szűkül a támogatottak köre, de nő az összeg
Tovább
Az új ingatlan-nyilvántartási törvény és az e-személyi
Az új ingatlan-nyilvántartási rendszerben a feleknek elektronikus aláírással kell majd ellátni az okiratokat.
Tovább
Fizessen-e a vevő foglalót / ajánlati biztosítékot / bánatpénzt az ingatlanosnak?
Cikkünkben az adásvételi szerződés megkötése előtt az ingatlanosnak átadott pénzösszegről lesz szó.
Tovább