Kisegítő eszközök

 • Tartalom méretezése 100%
 • Betűméret 100%
 • Vonalmagasság 100%
 • Betűtávolság 100%

Telefonszám:

+36 30 900 1800

Email cím:

iroda[@]dezsenyi.hu

Válasszon nyelvet

1. BEVEZETÉS

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, hogy megismerje az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó tudnivalókat és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Dezsényi Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: Adatkezelő, Ügyvédi Iroda vagy Ügyvéd) tevékenysége során szükségképpen kezel adatokat, figyelemmel van azonban a személyes adatok védelmére, a vonatkozó jogszabályok betartására, a biztonságos és megfelelő adatkezelésre.

Adatkezelő jelen Tájékoztatóban tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés folyamatáról, elveiről és jogalapjáról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek saját személyes adataik feletti rendelkezésének jogát, azonban felhívja a figyelmet, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt más alapvető jogokkal összhangban kell figyelembe venni és azokkal egyensúlyban kezelni.

Amennyiben az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatosan bővebb információra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel.

 

2. ADATKEZELŐ ADATAI

 • Név: Dezsényi Ügyvédi Iroda
 • Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4. IV. em. 3.
 • Weblap: www.dezsenyi.hu
 • Telefon: +36 30 900 1800
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

3. AZ ADATKEZELÉS ALAPVETŐ FOGALMAI, ELVEI ÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

a) Fogalmak

A tájékoztatóban használt fogalmak a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet – általános adatvédelmi rendelet), a továbbiakban Rendelet, valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Üttv.) alapján kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

 • érintett: minden olyan természetes személy, aki valamely személyes adata alapján közvetlenül, vagy közvetve azonosíthatóvá válik, és akivel kapcsolatban Adatkezelő adatkezelést végez.
 • ügyfél: az Ügyvéddel megbízási szerződést kötött természetes vagy jogi személy, továbbá megbízási szerződés kötése nélkül is az a természetes vagy jogi személy, aki Ügyvédi Iroda szolgáltatásait igénybe veszi.
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely adat vagy információ, mely az érintettel kapcsolatba hozható, vagy az érintettet azonosíthatóvá teszi (pl.: név, telefonszám, online azonosító, helymeghatározó adat, arckép, hang, stb.…) [Rendelet 4. cikk 1.] A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel – az Adatkezelő által birtokolt információk és technikai feltételek segítségével – helyreállítható.
 • adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, szerv, mely az Adatkezelő nevében és felhatalmazása alapján adatokat kezel. Jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az adatfeldolgozóra is vonatkoznak.
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, mely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, a közös adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozó és Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló, adatok kezelésére felhatalmazott személlyel. [Rendelet 4. cikk 10.]
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez [Rendelet 4. cikk]
 • felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

 

b) Alapelvek

Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alapelveivel (jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, arányosság, pontosság, elszámoltathatóság) összhangban jár el.

Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál a Rendelet 5. cikkében, valamint a 2011. évi CXII törvényben.

 

c) Jogszabályok

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak, valamint adatkezelési elveknek eleget téve kezeli, és biztosítja azokat a garanciális feltételeket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek. Az adatkezelési folyamatok – különösen, de nem kizárólagosan – a következő jogszabályok alapján kerültek kialakításra:

 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban Rendelet)
 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről (Üttv.)
 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

 

d) Az adatkezelés jogszerűsége

A Rendelet 6. cikke alapján az adatkezelés akkor minősül jogszerűnek, ha annak alapja a Rendeletben taxatív felsorolt valamely jogalap. Jogszerűnek minősül az adatkezelés, amennyiben a következő esetek valamelyike fennáll:

 • az érintett – előzetes tájékoztatás alapján – hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)],
 • az adatkezelés egy olyan szerződés előkészítéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik fél [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)],
 • az adatkezelést jogszabály teszi kötelezővé Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont)],
 • az adatkezelés az érintett, vagy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés d) pont)],
 • az adatkezelés közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont)],
 • az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének védelme vagy érvényesítése érdekében szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont)].

 

4. AZ ÖN JOGAI

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez a 2. pontban foglalt elérhetőségeken

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Ön az alábbiak szerint jogosult jogaival élni:

 • Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga (Rendelet 13-14. cikke)

Ön jogosult arra, hogy kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérésére az Ügyvéd a rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatok másolatát és egyidejűleg tájékoztatja a GDPR 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

 • A helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikke)

Ügyvéd az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes adatokat.

 • A törléshez való jog (Rendelet 17. cikke)

Ügyvéd a GDPR 17. cikkében alapján az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére, illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Ha az érintett Ügyvéd által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az ügyvéd megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18. cikke)

Ügyvéd az érintett kérésére bizonyos esetekben, a GDPR 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes adatait. Ha az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat az ügyvéd a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.

 • Az adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20. cikke)

Ügyvéd, a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban általa az ügyvéd rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az érintett részére, illetve az érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

 • A tiltakozáshoz való jog (Rendelet 21. cikke)

Amennyiben Ügyvéd jogos érdek alapján kezeli az érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból a GDPR 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben.

 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (Rendelet 19. cikke)
 • Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikke)
 • Panasztételi jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a felügyeleti hatóság felé. A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.
 • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • URL http://naih.hu
 • Jogorvoslati jog (Rendelet 78-79. cikke)

Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. A jogorvoslati jogát az érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. Az érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a Rendelet szabályai szerint kezelték. A jogorvoslati jogát az érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja.

Kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus formában (emailben) vegye fel velünk a kapcsolatot. Az Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus formában válaszolja meg az adatvédelmi kérelmeket, kivéve, ha az érintett a kapcsolattartás más módját kifejezetten kéri, vagy az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok kiadásának kérelme aránytalan többletköltséget jelent Adatkezelő részére (pl.: a választott formátum miatt) Adatkezelő jogosult az adatok kiadásával kapcsolatos költségeket érintettnek felszámítani. Adatkezelő az esetlegesen felmerült költségekről előzetesen tájékoztatja Érintettet.

Tájékoztatjuk, hogy a 18 éven aluli személyek nevében törvényes képviselőjük jogosult eljárni.

 

5. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható és ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából.

Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében

 • személyes adatok elektronikus tárolása során biztosítja az elektronikusan tárolt adatok jelszavas védelmét
 • személyes adatok papír alapú tárolása során biztosítja az adatok fizikai védelmét annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá (pl.: iroda védelme zárral, riasztóval)
 • biztosítja az elektronikusan kezelt adatok esetén az adathordozók fizikai védelmét (pl.: irodai számítógépek zárt irodában való elhelyezése)
 • biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára legyen engedélyezett (pl.: jelszavas védelem)
 • gondoskodik az elektronikus adatok rendszeres biztonsági mentéséről
 • biztosítja az adatvédelmi és titokvédelmi jogszabályok érvényesülését
 • biztosítja az elektronikus adatok védelmét vírusirtó szoftver alkalmazásával

 

6. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Ön adataihoz Ügyvéd, Ügyvéd munkavállalói (pl.: ügyvédjelölt, jogi asszisztens) és az Ön által a megbízási szerződésben vagy ügyvédi meghatalmazásban jóváhagyott együttműködő vagy helyettes ügyvédek férhetnek hozzá.

A személyes adatok adatfeldolgozás céljára átadásra kerülhetnek az ügyvéd archiválási, továbbá számviteli és IT szolgáltatója részére. A címadatok postázás esetén átadásra kerülnek a Magyar Posta, illetve a megbízott futárszolgálat részére. A számlázási adatok megosztásra kerülnek az ügyvéd könyvelését végző céggel. A személyes adatok a megbízás és az adatkezelés célja szerint továbbíthatók továbbá az eljáró hatóságoknak, bíróságoknak, ellenérdekű feleknek, harmadik személyeknek. Amennyiben Ügyvéd más ügyvéd, ügyvédi iroda közreműködésével látja el a megbízást, ilyen esetben a személyes adatok továbbításra kerülnek az együttműködő ügyvéd részére. A személyes adatok átadhatók továbbá az ügyvédi megbízás teljesítésében közreműködő egyéb személyek (pl. szakértő), illetve a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek részére, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét az ügyfél jóváhagyta. Amennyiben a területi ügyvédi kamara az Ügyvédi törvény 85. §-a alapján irodagondnokot jelöl ki, az irodagondnok jogosult az ügyvéd képviseletére és az iratokba betekinteni. Az Ön adatai peres vagy hatósági eljárásban átadásra kerülhetnek továbbá a hatóságok (pl.: nyomozóhatóság, adatvédelmi felügyeleti hatóság, bíróság), valamint az ellenérdekű fél részére.

Jogszabályban előírt esetekben a jogszabályban megjelölt intézmények, szervek, szervezetek részére az ügyvéd köteles továbbítani az általa kezelt, jogszabály által megjelölt személyes adatokat, amely adatátadás tényéről az ügyvéd értesíti az érintetteket, ha azt jogszabály nem tiltja.

Az adattovábbítás során Ügyvéd szigorúan az Üttv., valamint az ügyvédekre vonatkozó etikai szabályok és az eljárási törvények rendelkezései szerint jár el. Az adatfeldolgozók az ügyvéddel kötött írásos szerződés alapján, kizárólag az ügyvéd utasításai szerint és kizárólag a fent megjelölt célokkal összefüggésben kezelhetik a személyes adatokat és legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó szerződés megszűnését követő, a kezelt adatok átadásának, illetve adatmegsemmisítésnek az időpontjáig, vagy azon időtartamon belül jogosult(ak)kezelni, ameddig az ügyvéd jogosult vagy köteles az adatok kezelésére.

Az ügyvéd kizárólag olyan adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe, aki(k)vagy amely(ek)megfelelő garanciákat nyújt(anak)az adatkezelés GDPR-ban meghatározott követelményeinek való megfelelését és az érintett személyes adatainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Adatkezelő főszabály szerint nem továbbít adatot harmadik országba. Amennyiben eseti jelleggel ilyen adattovábbításra sor kerül, Adatkezelő olyan harmadik országba továbbít személyes adatot, amely a Bizottság megfelelőségi határozata szerint megfelelő védelmi szintet biztosít, vagy ha megfelelőségi határozat nem áll rendelkezésre, akkor Adatkezelő kizárólag a GDPR 46. vagy 49. cikke szerinti feltételek fennállása esetén továbbít harmadik országba személyes adatot.

 

7. ADATVÉDELMI INCIDENS

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi [Rendelet 4. cikk].

Kérjük, amennyiben adatvédelmi incidenst, vagy annak veszélyét észleli bármely adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban, haladéktalanul értesítse az Adatkezelőt jelen tájékoztatóban foglalt elérhetőségein.

Adatvédelmi incidens esetén az incidenst haladéktalanul – de legkésőbb 72 órán belüli – bejelentjük a hatóság felé, kivéve, ha a felmérés alapján nem jár kockázattal természetes személyek jogaira és szabadságaira. Amennyiben az incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára érintettet haladéktalanul értesítjük.

Az adatvédelmi incidenst minden esetben megvizsgáljuk, és megtesszük a megfelelő intézkedéseket, hogy a jövőben ismételten ne forduljon elő hasonló eset.

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, mely a tartalmazza az eset összes lényeges körülményét.

Budapest, 2022. november 1.

 

Dezsényi Ügyvédi Iroda 

 

 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. Ügyvédi megbízás keretében végzett adatkezelés és az ügyvédi azonosítás

Ügyvéd az Üttv. 27. § alapján végzett ügyvédi tevékenység során kezel személyes adatokat.

A kezelt adatok körét meghatározhatják a jogszabályok (pl.: szerződés kötelező tartalmi elemei), illetve az egyes hatósági vagy peres eljárásokban a hatóság felhívása.

Üttv. 32. § (1) A jogi tanácsadásra adott megbízás kivételével a megbízási szerződés megkötése előtt a megbízott, valamint a munkáltatója és harmadik személy közötti szerződés ellenjegyzését megelőzően a kamarai jogtanácsos (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügyvéd) elvégzi az ügyfél, a kamarai jogtanácsos a munkáltatójával szerződő személy, illetve az ezek képviseletében eljáró személy azonosítását.

(2) Az ügyvéd azt a természetes személyt, akit nem ismer, vagy akinek a személyazonosságát illetően kétsége merül fel, személyazonosításra alkalmas okmánya megtekintésével azonosítja.

Az ügyvéd a természetes személy adatai a nyilvántartott adatokkal való egyezőségének és az általa bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése érdekében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a járművezetőiengedély-nyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból adatokat igényelhet. Az adatigénylést az ügyvéd elvégzi, amennyiben az adatok vagy okiratok érvényességével, valódiságával kapcsolatban kétely merül fel.

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

ügyfél neve, címe

megbízási szerződés megkötése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az ügyvédi megbízási szerződés teljesítése

ügyfél neve, címe

számlázás

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

Áfa tv. 169. §, Számviteli tv. 167. §, 169. §

ügyfél telefonszám, neve

kapcsolattartás

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az ügyvédi megbízási szerződés teljesítése

ügyfél Üttv. 32. § (3) szerinti adatok kétely esetén

ügyfél azonosítása során felvett adatok ellenőrzése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

Üttv. 32. § (2) és (3)

megbízáshoz szükséges további adatok, melynek érintettje az ügyfél

ügyfél érdekeinek megfelelő képviselete, a szolgáltatás teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az ügyvédi megbízási szerződés teljesítése, a szerződésből eredő együttműködési kötelezettség

Az adatkezelés időtartam: a szerződés megszűnésétől számított 8 év, jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 év.

 

2. Ügynyilvántartás

Ügyvéd az Üttv. 53. § alapján nyilvántartást vezet az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrizhetősége, valamint az ügyvédi tevékenységre való jogosultság megszűnése esetén az ügyfelek jogainak védelme érdekében.

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Üttv. 53. § (2) bekezdése szerinti adatok

az ügynyilvántartás vezetésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

Üttv. 53. § (1) és (2)

Az adatkezelés időtartam: a megbízás megszűnését követő 5 év, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő 10 év, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított 10 év.

Üttv. 53. § (2) Az ügyekről vezetett nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

 1. a) az ügyvéd által képzett ügyazonosítót,
 2. b) az ügyfél nevét,
 3. c) az ügy tárgyát,
 4. d) a megbízási szerződés létrejötte időpontját és
 5. e) az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszámát, illetve más eljárások iktatószámát.

(3) Az ügyvéd a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli.

 

3. Kötelező jogi képviseletű ügyek ügynyilvántartása

Ügyvéd az Üttv. 33. § (1) alapján nyilvántartást vezet azon ügyekről, melyekben a jogi képviselet kötelező.

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Üttv. 33. § (2) bekezdése szerinti adatok

az ügynyilvántartás vezetésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

Üttv. 33. § (1) és (2)

Üttv. 33. § (1) Az ügyvéd olyan ügyben, amelyben a jogi képviselet kötelező, a legalább személyazonosításra alkalmas okmány megtekintése útján azonosított természetes személyekről, a jogi személyekről és más szervezetekről a jogügyletek biztonságának elősegítése, továbbá az ügyvédi tevékenység korlátainak az érvényesítése érdekében nyilvántartást vezet.

(2) Az azonosított természetes személyekről vezetett nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

 1. a) természetes személyazonosító adatok,
 2. b) lakcím,
 3. c) állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás,
 4. d) az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma,
 5. e) a 32. § (3) bekezdésében meghatározott adatigénylés során kapott válasz azonosítója,
 6. f) azon ügyek ügyazonosítója, amelyekben a természetes személy azonosítása kötelező,
 7. g) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott adatok.

(3) Ha az ügyvéd a 32. § (8) bekezdése szerinti ellenőrzés alapján a (2) bekezdés a)-d) és g) pontjában meghatározott adatok változását állapítja meg, a megváltozott adatokat az ellenőrzés időpontjának feltüntetése mellett úgy rögzíti, hogy a korábban nyilvántartott adat utólag megismerhető maradjon.

(7) Az ügyvéd a (2) és a (4) bekezdésben meghatározott adatokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott ideig kezeli.

Az adatkezelés időtartam: a szerződés megszűnésétől számított 8 év.

 

4. Ügyfelek, szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése

Ügyvéd szerződéses partnereivel, ügyfeleivel való kapcsolata során kezeli a partnerek kapcsolattartói és képviselői adatait. Az adatok jellegéből adódóan szükséges lehet személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám) kezelésére is. Adatkezelő felhívja szerződött partner és ügyfél figyelmét, hogy tájékoztassa az általa megadott kapcsolattartót és képviselőt az adatkezelés tényéről.

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

kapcsolattartó vagy képviselő neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím) és beosztása

a szerződéses partnerekkel, ügyfelekkel való hatékony együttműködés biztosítása, üzleti kommunikációhoz szükséges adatok nyilvántartása

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy üzleti kapcsolatai folyamatosságát és zavartalanságát biztosítsa

Az adatkezelés a szerződéses kapcsolat, illetve folyamatos együttműködés esetén az együttműködését követő naptári év június 30. napjáig (iratmegsemmisítési fordulónap) befejezéséig. Amennyiben az adat a megbízási szerződésben szerepel, az adatokat – a megbízási szerződésre vonatkozó szabályok szerint – a szerződés megszűnésétől számított 8 évig tároljuk.

 

5. A közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzésével kapcsolatos adatkezelés

Ügyvéd köteles azonosítani a közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzése esetén ügyfeleit. Az azonosítás módját és a kezelt adatok körét az Üttv. 32. § határozza meg.

Üttv. 32. § (7) A közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzését megelőzően az ügyvéd - a személyazonosság és az okmány érvényességének ellenőrzése érdekében - a (2)-(4) és a (6) bekezdés alkalmazásával azonosítja a jognyilatkozatot tevő személyeket, szervezeteket, valamint az azok képviseletében eljáró személyeket.

 1. § (2) Az ügyvéd azt a természetes személyt, akit nem ismer, vagy akinek a személyazonosságát illetően kétsége merül fel, személyazonosításra alkalmas okmánya megtekintésével azonosítja.

(3) Az ügyvéd a természetes személy adatai a nyilvántartott adatokkal való egyezőségének és az általa bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése érdekében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a járművezetőiengedély-nyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból és a központi idegenrendészeti nyilvántartásból elektronikus úton a következő adatokat igényelheti:

 1. a) természetes személyazonosító adatok,
 2. b) állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás,
 3. c) lakcím,
 4. d) arcképmás,
 5. e) aláírás,
 6. f) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 18. § (5) bekezdése szerinti tények,
 7. g) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatok és az okmány érvényességi ideje,
 8. h) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontja szerinti adatok,
 9. i) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 76. § d) pontja, 80. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 95. § (1) bekezdés g) pontja, 96. § (1) bekezdés g) pontja, továbbá 100. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatok.

(6) Ha a természetes személy ügyfél képviseletében meghatalmazott jár el, az ügyfél külön azonosítását az ügyvéd mellőzi, feltéve, hogy az ügyfél személyazonosításra alkalmas adatait tartalmazó meghatalmazást ügyvéd ellenjegyezte, közjegyző készítette, a meghatalmazó aláírását közjegyző hitelesítette, vagy a meghatalmazást az aláírás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette vagy felülhitelesítette, illetve azt Apostille tanúsítvánnyal látták el.

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

ügyfél Üttv. 32. § (3) bekezdésében foglalt adatok

ügyfél azonosításának elvégzése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

Üttv. 32. § (7) bekezdés

Üttv. 53. § (5) Okirat ellenjegyzése esetén az ügyvéd az általa ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat - ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg - az ellenjegyzéstől számított tíz évig megőrzi.

Az adatkezelés időtartam: a szerződés megszűnésétől számított 10 év.

 

6. Pmt. alapján történő ügyfél-átvilágítás

Ügyvéd a Pmt. 6. § (1) bekezdése szerint köteles ügyfél-átvilágítást végezni az alábbi esetekben:

 1. a) az üzleti kapcsolat létesítésekor;
 2. b) a négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;
 3. c) árukereskedő esetében a hárommillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás készpénzben történő teljesítésekor;
 4. d) háromszázezer forintot meghaladó összegű, a Rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott pénzátutalásnak minősülő ügyleti megbízás teljesítésekor;
 5. e) a távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást szervező tekintetében a távszerencsejátéknak nem minősülő, nem hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett fogadás esetében a hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű nyeremény kifizetés, a távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett fogadás esetében a hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű játékosi egyenlegről történő kifizetés teljesítésekor;
 6. f) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a)-e) vagy i) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor;
 7. g) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.
 8. h) ha az ügyfél-azonosító adatokban bekövetkezett változás kerül átvezetésre és kockázatérzékenységi megközelítés alapján szükséges az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése;
 9. i) háromszázezer forintot elérő, illetve azt meghaladó összegű pénzváltás esetén.
 10. § (1) A szolgáltató köteles a 6. § (1) bekezdés a) és e)-h) pontjában meghatározott esetben az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a szolgáltatónál eljáró rendelkezésre jogosultat, továbbá a szolgáltatónál eljáró képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni.

(2) A szolgáltató az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni:

 1. a) természetes személy
 2. aa) családi és utónevét,
 3. ab) születési családi és utónevét,
 4. ac) állampolgárságát,
 5. ad) születési helyét, idejét,
 6. ae) anyja születési nevét,
 7. af) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
 8. ag) azonosító okmányának típusát és számát;
 9. b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
 10. ba) nevét, rövidített nevét,
 11. bb) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címét,
 12. bc) főtevékenységét,
 13. bd) képviseletére jogosultak nevét és beosztását,
 14. be) - ha ilyennel rendelkezik - kézbesítési megbízottjának az a) pont aa) és af) alpontjai szerinti adatait,
 15. bf) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,
 16. bg) adószámát.

(3) A szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni, vagy jogosult közhiteles nyilvántartásból adatlekérdezést végezni:

 1. a) természetes személy
 2. aa) magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, ez utóbbit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található,
 3. ab) külföldi állampolgár esetében úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
 4. b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - harminc napnál nem régebbi - okiratot, hogy
 5. ba) a céget a cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a cég a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése megtörtént vagy az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételre került,
 6. bb) a b) pont ba) alpontba nem tartozó belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
 7. bc) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
 8. c) bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem bírósághoz vagy hatósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát.

(3a) A (2) bekezdés a) pont ab)-ac) és ae) alpontjában meghatározott adat ellenőrzése mellőzhető, ha a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okirat azt nem tartalmazza.

(3b) A (3a) bekezdésben meghatározott esetben a szolgáltató köteles az arra vonatkozó információt rögzíteni, hogy a (2) bekezdés a) pont ab)-ac) és ae) alpontjában meghatározott adatok rögzítésére az ellenőrzés mellőzésével került sor.

(5) A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a szolgáltató köteles ellenőrizni a (3) bekezdés alapján bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét, valamint ennek keretében köteles meggyőződni az okirat hitelességéről.

(6) A személyazonosság igazoló ellenőrzése során a szolgáltató köteles ellenőrizni a meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét, a rendelkezésre jogosult rendelkezési jogosultságát, továbbá a képviselő képviseleti jogosultságát.

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

ügyfél Pmt. 7. § (2) bekezdésében foglalt adatai

ügyfél-átvilágítás elvégzése és a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

Pmt. 6. § (1), 7. § (1) és (2) bekezdés

Az adatkezelés időtartam: a szerződés megszűnésétől számított 8 év.

Pmt. 57. § (1) A szolgáltató - az általa vezetett nyilvántartásban - az e törvényben, valamint az annak felhatalmazásán alapuló jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatnak nem minősülő adatokat, beleértve az elektronikus azonosítás során birtokába jutott adatokat is, valamint minden egyéb, az üzleti kapcsolattal összefüggésben keletkezett adatot az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni.

(2) A szolgáltató - az általa vezetett nyilvántartásban - az e törvényben, valamint az annak felhatalmazásán alapuló jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott okiratot, illetve annak másolatát, beleértve az elektronikus azonosítás során birtokába jutott okiratot is, valamint a bejelentés és a 42. § szerinti adatszolgáltatás teljesítését, az ügylet teljesítésének a 34. § és a 35. § szerinti felfüggesztését igazoló iratot, illetve azok másolatát, valamint minden egyéb, az üzleti kapcsolattal összefüggésben keletkezett iratot, illetve azok másolatát az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni.

 

7. További érintettek adatai

Az adatkezelés érintettei: eljárás egyéb résztvevője, ellenérdekű fél, ellenérdekű fél jogi képviselője, eljárásban nem résztvevő harmadik személy (pl. ügyfél családtagjának adatai)

Amennyiben a személyes adatok az ügyféltől származnak, ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az adatok kezelésére és Ügyvéd számára történő átadására jogosult, illetve az adattovábbításra megfelelő jogalappal rendelkezik, a tájékoztatási kötelezettségnek eleget tett. Ügyvéd a Rendelet 14. cikk (5) bekezdés a) pontja alapján – tekintettel ügyfél által végzett tájékoztatási kötelezettségre – külön tájékoztatást nem közöl érintettel.

Ügyvédet nem terheli tájékoztatási kötelezettség, amennyiben a kezelt személyes adatok az ügyvédi titok hatálya alá tartoznak (GDPR 14. cikk (5) bekezdés)

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

megbízáshoz szükséges további adatok, melynek érintettje külső személy

ügyfél érdekeinek megfelelő képviselete, a szolgáltatás teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint Adatkezelő és ügyfél jogos érdeke a megbízás tárgyában történő sikeres együttműködés, eredményes ügyvédi tevékenység kifejtése

Adatkezelés időtartama: Ügyvédre vonatkozó jogszabályi kötelezettség állapítja meg az adattárolás időtartamát az egyes ügytípusok tekintetében. Ügyvéd kizárólag a jogszabályban foglalt időtartamban tárolja az adatokat.

Üttv. 46. § (5) Az ügyvéd az elektronikus okiratot - ha a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg - a másolatkészítéstől számított tíz évig megőrzi.

(6) Az ügyvéd az általa ellenjegyzett, elektronikus formába alakított papíralapú okiratot, - ha a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg - az átalakítástól számított öt évig megőrzi.

53. § (5) Okirat ellenjegyzése esetén az ügyvéd az általa ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat - ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg - az ellenjegyzéstől számított tíz évig megőrzi.

 

8. Ügyvédi letét nyilvántartás

Ügyvéd a Magyar Ügyvédi Kamara ügyvédi letétkezelésről és letét nyilvántartásról szóló 7/2018 (III. 26.) szabályzatának 7.4. pontja alapján nyilvántartást vezet az ügyvédi letétről.

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

a letét tárgya

a letét típusa, a letéti szerződés

megkötésének, módosításának

dátuma, a letéti szerződés

megszűnésének adata, a letétnek

őrző szervezetnél elhelyezése esetén

az őrző szervezet neve és

székhelye, bírói letétbe helyezés

esetén ennek ténye és időpontja, a

letét teljesítésével kapcsolatos

adatok, a megbízó javára

harmadik személytől átvett pénz

esetén az átvétel ideje, az átvett pénz összege, az átvétel jogcíme

letéti nyilvántartás vezetésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

Üttv. 158. §

MÜK ügyvédi letétkezelésről és letét nyilvántartásról szóló 7/2018 (III. 26.) szabályzatának 7.4. pontja

Adatkezelés időtartama: a letéti szerződés megszűnésétől számított 10 évig a hivatkozott MÜK szabályzat alapján.

 

9. Adattovábbítás együttműködő ügyvédi irodák, megbízottak, helyettesek számára

Ügyvéd és az ügyfél (ideértve azon eseteket, amikor nem az ügyfél az érintett, különösen: jogi személy és egyéb szervezet ügyfelek esetén, illetve az ügyfelen kívüli személyek adatai tekintetében) jogos érdeke, hogy egy-egy ügyben az adott szakterületre specializálódott további ügyvédi irodák, egyéni ügyvédek, európai közösségi jogász vagy egyéb tanácsadó segítségét igénybe vegyék. A további ügyvédi irodák, egyéni ügyvédek, európai közösségi jogászok és tanácsadók személyéről és szükség esetén szakképzettségéről – a kapcsolattartás sajátosságaira tekintettel – a ügyfelek tájékoztatást kapnak és az Ügyvéd a lehetséges mértékben figyelembe veszik az ügyfelek kéréseit a fenti személyek megválasztása során.

Az adattovábbítás során kezelt adatok köre a konkrét megbízás jellegétől függ.

Az adattovábbítás jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint Adatkezelő és ügyfél jogos érdeke a megbízás sikeres teljesítése és szükséges szakértők bevonása.

 

10. Érintetti kérelmekkel kapcsolatos adatkezelés

Ügyvéd köteles nyilvántartást vezetni az adatvédelmi kérelmekről, illetőleg az érintetti joggyakorlás során kezelt adatokról.

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

az adatvédelmi megkeresésekkel összefüggő személyes adatok: természetes személyek / jogi személyek vagy egyéb szervezetek esetén a kapcsolattartó személyek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (így különösen: név, cím, e-mail cím), a megkeresés tartalma, valamint a megkereséssel kapcsolatban tett lépések és a megkereséssel kapcsolatban készült dokumentumok

az elszámoltathatóság elvére tekintettel a kérelmek nyilvántartásának vezetésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

Rendelet 15-22. cikkeiben foglalt érintetti jogok gyakorlásának lehetővé tétele, illetve a megkereséssel kapcsolatban tett egyéb lépések dokumentálása

Adatkezelés időtartama: eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában a megkereséstől számított 5 év, tekintettel arra, hogy ezen időszakon belül várható reálisan az esetleges adatvédelmi igények adatvédelmi hatóság vagy bíróság előtti érvényesítése (Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el)

 

11. Adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos adatkezelés

Ügyvéd köteles nyilvántartást vezetni az adatvédelmi incidensekről. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy az adatvédelmi hatóság ellenőrizze a Rendelet követelményeinek való megfelelést.

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

az adatvédelmi

incidenshez kapcsolódó tények,

annak hatásai és az orvoslására tett

intézkedések

az elszámoltathatóság elvére tekintettel az incidensek nyilvántartásának vezetésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

Rendelet 33. cikk (5) bekezdés

Adatkezelés időtartama: eltérő adatvédelmi hatósági iránymutatás hiányában az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzéstől számított 5 év, tekintettel arra, hogy ezen időszakon belül várható reálisan az esetleges adatvédelmi igények adatvédelmi hatóság vagy bíróság előtti érvényesítése (Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el)

 

12. Honlap által végzett adatkezelés, cookiek

Honlapunk –a felhasználói élmény fokozása és a weboldal működésének biztosítása érdekében –sütiket (cookie) használhat. A süti egy olyan adat, melyet a weboldal küld az érintett böngészőjének, ezáltal a böngésző eltárol bizonyos adatokat, mellyel a weboldal ismételt látogatás alkalmával az eredeti beállításokat visszatölti. Érintett a weblap meglátogatásakor tájékoztatást kap az oldalon működő cookiekról. Érintett ezen tájékoztatás birtokában használja a weblapot.

A sütik célja a felhasználói élmény fokozása a weblap használata során, illetve információt nyújt Adatkezelő számára az oldal működésének ellenőrzéséhez.

Az alkalmazott sütik az Érintett azonosítására alkalmatlanok. A sütik használati engedélyének megtagadása nem jár hátránnyal Érintett részére.

A sütik használatát Érintett saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. Az Adatkezelő a weboldalra belépéskor "Süti tájékoztató"-t ad.

További információk az egyes böngészők beállítási lehetőségeiről:

Kerüljünk kapcsolatba

Kérjen visszahívást!

Adja meg nevét és telefonszámát, legkésőbb a következő munkanapon visszahívjuk.

Szakmai hírek

Fontos információk és érdekes tartalmak jogi témakörben

CSOK Plusz szabályok 2024-től
Jelentősen megemelkedett hitelösszeg, részben megváltozott feltételek
Tovább
Amit a Panasztörvényről a versenyszférában tudni kell
50 vagy annál több fős vállalkozásoknál kötelező visszaélés-bejelentési rendszer működtetése
Tovább
Jövő évtől változnak a CSOK és a Babaváró hitel szabályai
Szűkül a támogatottak köre, de nő az összeg
Tovább
Az új ingatlan-nyilvántartási törvény és az e-személyi
Az új ingatlan-nyilvántartási rendszerben a feleknek elektronikus aláírással kell majd ellátni az okiratokat.
Tovább
Fizessen-e a vevő foglalót / ajánlati biztosítékot / bánatpénzt az ingatlanosnak?
Cikkünkben az adásvételi szerződés megkötése előtt az ingatlanosnak átadott pénzösszegről lesz szó.
Tovább